Om oss…

Om oss..

Norrlands Gille i Göteborg bildades den 2 februari 1922 vid ett konstituerande sammanträde på Hotel Eggers. Antal närvarande var 32 personer. Doktor Leopold Turitz valdes till ordförande i den interimsstyrelse som tillsattes och som utarbetade förslag till stadgar för Gillet. Stadgarna antogs vid höstsammanträdet samma år då professor Johan Vising, en välkänd person i akademiska kretsar, övertog ordförandeskapet. Han innehade uppdraget till sin död 1942.

Gillets ändamål är ”att ge norrlänningar tillfälle till samvaro under gedigna former, att söka underhålla känslan för såväl den egentliga hembygden som det stora gemensamma Norrland och dess andliga och materiella kultur samt att så långt Gillets resurser medgiva verka för hembygden”. Den årliga surströmmingsfesten är ett sätt att värna om hembygdens kulinariska traditioner.