Stadgar

Antagna den 17 februari 1923

§1 Gillets ändamål.
Gillet är en sammanslutning av norrlänningar i Göteborg med omnejd.
Gillets ändamål är att giva norrlänningar tillfälle till samvaro under gedigna och trivsamma former, att genom lämpliga anordningar söka udnerhålla känslan och intresset för såväl den egentliga bygden som det stora gemensamma Norrland och dess andliga och materiella kultur, samt att så långt gillets resurser medgiva, verka för hembygden


§2 Medlemskap
Medlemskap i gillet kan vinnas av
A: Personer som äro födda i Norrland eller vilka genom släktförhållanden eller   långvarig vistelse i Norrland äro att anse som norrlänningar,

B: Personer som genom visst arbete eller intresse för Norrland eller på grund av annan bärande orsak gjort sig av medlemskap förtjänta, samt

C: Gillemedlems maka (make) o. barn.

Medlem bör vid inträde hava fyllt 16 år.

Personer som uppfylla förutsättningarna för medlemskap och som önska vinna inträde i gillet skola till inval föreslås av någon gillets ledamot. Förslag härom, som skall ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast tre dagar före gillets sammanträde, avgöres av styrelsen.

Hedersledamöter inväljes av gillet på förslag av styrelsen.

Medlem erlägger årligen den avgift, som av gillet vid ordinarie höstsammanträde bestämmes skola utgå för ingående arbetsåret.

§3 Styrelse
Gillets angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av nio ledamöter, valda för ingående arbetsåret bland gillemedlemmar av kategorierna A: och B: i § 2.

Bland styrelseledamöterna utser gillet ordföranden och sekreteraren samt styrelsens övriga funktionärer.

Styrelsens suppleanter skola vara till antalet fyra och väljas för samma tid som ordinarie ledamöter.

Styrelsen äger besluta i alla gillets angelägenheter med de inskränkningar som i dessa stadgar finnas angivna.

Styrelsen är beslutsför, när fyra ledamöter, eller, i händelse av förfall för styrelseledamot, för antalets komplettering inkallande suppleanter äro närvarande.

Styrelsens samtliga ledamöter skola av ordföranden kallas till varje sammanträde.

§4 Revisor
För granskning av gillets räkenskaper och styrelsen förvaltning under ingående arbetsår utser gillet två revisorer och en suppleant.

Revisorerna skola för fullgörandet av sitt uppdrag senast 14 dagar före ordinarie höstsammanträde hava tillgång till nödiga handlingar.

Revisionsberättelsen skall i original eller avskrift tillhandahållas styrelsen senast tre dagar före nämnda sammanträde.

Det åligger revisorerna att minst en gång under löpande arbetsår inventera gillets tillgångar.

Såsom gillets arbetsår räknas tiden mellan i § 6 nämnda ordinarie höstsammanträden.

§5 Skattmästare
Skattmästaren åligger att föra matrikel över gillets medlemmar, inkassera medlemsavgifter, bestrida gillets utgifter och föra dess räkenskaper.

Penningmedel skola insättas å räkning i bank och få endast i mån av behov utkvitteras av skattmästaren efter attestering av ordföranden, eller vid förfall för denne, av vice ordföranden.

Disposition av medel, som ej kunna anses hänförliga till gillets löpande utgifter, må endast av gillet vidtagas.

§6 Sammanträden
Ordinarie gillesammanträden skola hållas höst och vår. Det förra skall såsom gillets årshögtid avhållas, så vitt möjligt, före oktober månads utgång.
I övrigt samlas gillet, när styrelsen anser detta lämpligt eller då minst 10 medlemmar av gillet göra skriftlig framställning därom till styrelsen.

Gillets styrelse skall anse det som sin plikt att vid inträffande vinterväder kalla medlemmarna till sportgille ävensom att vid lämpliga tillfällen anordna norrländskt traditionella sammankomster.

Vid ordinarie höstsammanträde skola följande ärenden förekomma:

1) föredragande av styrelse- och revisionsberättelser,

2) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

3) val av styrelse samt ordförande och sekreterare, ävensom av revisor och suppleanter,

4) fastställande av medlemsavgift för ingående arbetsår,

5) övriga frågor,

6) val av justeringsmän.

Av medlemmar väckta förslag skola vid sammanträdet framläggas med styrelsens yttrande och böra därför vara styrelsen tillhanda senast en vecka före gillets sammanträde, styrelsen dock obetaget att medgiva undantag från denna regel.

Då styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordföranden är förhindrad att leda förhandlingarna, utser gillet särskild ordförande vid sammanträdet.

Vid sammanträde föres protokoll som justeras vid nästkommande sammanträde.

Kallelse till gillesammanträde sker genom kort till varje medlem samt, där styrelsen så anser nödigt, genom annons i minst en i Göteborg utkommande tidning.

§7 Beslut
Beslut fattas och val verkställes genom öppen omröstning, men med slutna sedlar, om någon det begär. Där ej annat föreskrivits i stadgarna, avgöras frågorna med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal skall, vid öppen omröstning, den mening gälla, som biträdes av ordföranden, utom vid val, då lottning skall ske; vid sluten omröstning skall en avlagd sedel fälla utslaget.

§8 Stadgeändring
Beslut om ändring av eller tillägg till gillets stadgar är ej giltigt, med mindre samtliga gillemedlemmar förenat sig därom eller beslut med minst 2/3 av närvarande röster fattats å två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie.


§9 Gillets upplösning

Förslag angående gillets upplösning skall behandlas på sätt i föregående § säges. I händelse av gillets upplösning skola gillets tillgångar tillfalla Norrlands nation i Uppsala.